Muslimanët dhe perëndimi sot

Kur isha në vitin e parë të studimeve, nga Historia e të drejtës së sheriatit, e punova punimin seminarik mbi Ebul A'la el-Mevdudin. Gjatë përgatitjes e përdora një libër të tij të vogël, nuk më kujtohet titulli, por kryesisht, i gjithë…