Arkiva mujore

Januar 2019

Një mesazh i shkurtër nga sureja El-Kehf

Le të analizojmë pak ajetin 82 të sures El-Kehf ku thuhet: “Për sa i përket murit, ai ishte i dy djelmoshave jetima të atij qyteti, e nën të ata kishin një thesar (ari) dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy…

Rregullat (adabet) e ngrënies dhe pirjes

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij…

Kryeqendrat e Shtetit Osman

BURSA: Me marrjen e qytetit Bursa nga Orhan Bej në vitin 1326 u bë kryeqyteti i parë e Shtetit Osman. Bursa nga viti 1326 deri në vitin 1365 ka qenë kryeqyteti i shtetit Osman. EDIRNE: Nga viti 1365 deri në vitin 1453 ka qenë kryeqyteti…