Arkiva ditore

15/11/2018

Sadakaja është flladi i besimtarit

Transmeton Enesi r.a. se i dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Dera më e mirë e bamirësisë është sadakaja" (Mexhmu Zevaid) Ai që ndanë sadaka do të jetë nën flladin (hijen) e sadakasë së tij në Ditën e Gjykimit. Transmeton Ukbe ibn…

Kongresi Evropian i Intelektualëve Muslimanë

Prof. dr. Kudret BÜLBÜL* Në artikullin tonë të javës së kaluar vlerësuam “Islamin Evropian” dhe thamë se me këtë temë do të vazhdojmë këtë javë. Siç e përmendëm edhe në artikullin e mëparshëm, disa autorë dhe shtete perëndimore i…

Mevludin shënoje, sunnetin gjallëroje

Vëllezër të dashur, xhemat i respektuar Jemi në muajin rebiu-l-evel, në muajin e mevludit, muaji në të cilin është lindur i dashuri i Allahut, mëshira e botëve, Muhamedi (a.s.). Në mbarë vendin tonë, por edhe në mbarë botën islame do…