Arkiva ditore

05/11/2018

Mënyra e drejtë e predikimit të Islamit

Feja mund të përkufizohet si tërësia e rregullave dhe parimeve, të cilat janë dërguar nga Zoti, për ta udhëhequr njerëzimin drejt lumturisë, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Feja bën të mundur për njerëzit zbatimin e vlerave të…

Shkolla juridike hanefite dhe hadithet

Pretendimi se shkolla juridike hanefite i bazon fetvatë e veta në transmetime të dobëta të haditheve është injorancë e plotë. Reflektimi në mënyrë të paanshme mbi librat e fikhut hanefi nuk do t’i linte hapësirë një pohimi të tillë.…