Qëndrimi i muslimanëve në vendet joislame

Pyetja: Kërkoj prej dijetarëve të respektuar, Zoti i shpër­bleftë, të më përgjigjen përkitazi me qëndrimin e muslima­në­ve në shtetet joislame (Biladu-l-Kufër). Dëshiroj që për­gji­gjja të jetë e mbështetur në fakte fetare nga Kur’ani,…